Regulaminy

Regulamin Rady Rodziców

Pobierz

Regulamin Rady Pedagogicznej

Pobierz

 

ANEKS nr 1

do REGULAMINU RADY PEDAGOGICZNEJ

MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY

W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

 

Na podstawie art. 73 pkt 2 ustawy (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) w związku z ustawą Prawo Oświatowe w Regulaminie Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim wprowadza się następujące zmiany:

1.      W rozdziale 4 uchyla się punkt 1.

2.      W rozdziale 4 punkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

- zatwierdzanie planów pracy placówki,

- podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,

- ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,

- podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczestników,

- ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.”

3.      W rozdziale 5 punkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Uchwały rady pedagogicznej oznaczane są kolejnym numerem i rokiem szkolnym.”

4.      W rozdziale 6 punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w sposób tradycyjny, tj. pismem ręcznym lub z 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łukasz Cichy
(2010-09-17 10:37:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz Cichy
(2018-01-02 17:33:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki